top of page
Princípy mediácie
Woman in a Greenhouse
Z čoho pri mediácii vychádzame? 

 

  • Princíp dobrovoľnosti

  • Princíp dôvernosti a dôvery

  • Princíp neutrality, nezávislosti a nestrannosti mediátora

  • Princíp orientácie na budúcnosť

  • Princíp pochopenia odlišností

  • Princíp zmeny zo súperenia na spoluprácu

  • Princíp prevzatia zodpovednosti

  • Princíp slobody rozhodovania

  • Princíp ukončenia sporu vo forme „win-win“

bottom of page