top of page
Cenník mojich služieb
Calculator
Cenník 

Mediátor vykonáva svoju činnosť v zmysle zákona o mediácii, č. 420/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov. Podľa § 4, ods. 1 je výkon činnosti mediátora podnikaním a mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie. Odmena mediátora sa určuje na základe dohody medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii. 
Ceny sa líšia podľa predmetu sporu a právnej subjektivity účastníkov sporu.


Úvodná konzultácia v trvaní 1/2 hod. zdarma

Mediácia v podnikateľskom sektore 

Nezhody spoločníkov vo firme, nedodržanie obchodných zmlúv, neuhradené faktúry, mobbing, bossing, spory medzi zamestnávateľom a zamestnancom. 

​Nemajetkové spory - 60,-€/1 hod.

Majetkové spory - 100,-€/1 hod.

Mediácia v občianskych a rodinných sporoch 

​Typy sporov:

Susedské spory a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, medzi seniormi a ich rodinami, spory v zariadeniach pre seniorov, spory  komunitné,  majetkové spory a iné občianskoprávne spory a iné.

Nemajetkové spory - 45,-€/1 hod.

Majetkové spory - 80,-€/1 hod.

Rodinne spory - 45,-€/1 hod.

 • K cenám sa neúčtuje DPH. 

 • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania.

 • Okrem odmeny má mediátor právo na úhradu výdajov spojených s mediáciou, najmä úhradu poštovného, telekomunikačných nákladov, cestovného a iných preukázateľných nákladov.

 • Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačujú zápisom v Knihe mediácii. Ukončenie mediácie sa uvádza aj v Záverečnej správe a/alebo v Potvrdení o ukončení mediácie.

 • Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon pred-mediačnej činnosti a výkon mediácie. V tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne danému účastníkovi.

 • Pred-mediačnú činnosť hradí v plnej výške žiadateľ o riešenie sporu mediáciou, a to na základe účtovného dokladu vystaveného mediátorom.

 • Ak dôjde k mediácii, poplatky spojené s mediáciou sa účtujú zúčastneným stranám pomerne, t. j. rovnakým dielom podľa počtu účastníkov mediácie, ak sa strany v dohode o začatí mediácie nedohodli inak.

 • Cena za spísanie Dohody o začatí mediácie: 10,-€ za každého účastníka mediácie.

 • Spísanie Dohody o mediácii, t.j. dohody o výsledku mediácie je 22,50,-€ za každého účastníka mediácie.

 • Cena za vyhotovenie Záverečnej správy z pred-mediačnej činnosti je 30,-€.

 • Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán.

 • Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme – dohoda, zápis alebo prehlásenie v plnej moci - pred začatím mediačného konania. 

 • Mediátor má právo na odmenu za mediáciu po každom mediačnom stretnutí. Osobám zúčastneným na mediácii zašle Zápis zo stretnutia a účtovný doklad – faktúru.

 • Platba v hotovosti za pred-mediačnú činnosť a mediáciu nie je možná.

 • Platbu na základe vystavenej faktúry je možné vykonať iba prevodom na bankový účet uvedený vo faktúre.

bottom of page