top of page
Priebeh mediácie
Law Firm
Čo sa na mediácii deje? 

 

Mediácia prebieha ako schôdzka účastníkov mediácie a vybraného mediátora. Obe strany popíšu spor z ich uhla pohľadu a s podporou mediátora hľadajú také riešenie, ktoré bude pre obe strany prijateľné. 


Proces mediácie má niekoľko krokov:

1. Kontakt so sporovými stranami 

Mediačnému stretnutiu vždy predchádza kontaktovanie sa jednej strany s mediátorom. Prvý kontakt sa môže uskutočniť viacerými spôsobmi: 

  • Jedna zo strán osloví mediátora. Mediátor osloví s ponukou druhú stranu.

  • Obe strany oslovia mediátora súčasne.

  • Autorita odporučí strany na mediáciu, napr. súd odporučí účastníkom konania mediáciu, mediátora ustanoví Centrum právnej pomoci alebo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

2. Úvod mediačného stretnutia 

Prvé spoločné stretnutie mediátora so zúčastnenými stranami je venované informáciám o základných princípoch a pravidlách mediačného procesu, vrátane vyjasnenia úloh všetkých zúčastnených strán, dohodnutia zásad komunikácie, vymedzeniu časového limitu a o postavení mediátora v spore. Mediátor vysvetlí záväzok mlčanlivosti a dôvernosti, ktoré sa vzťahujú na celý proces mediácie.

3. Rekonštrukcia sporu 

Úvod a rekonštrukcia sporu vo väčšine prípadov nadväzujú bezprostredne na seba, počas prvého sedenia u mediátora.
Rekonštrukcia sporu, je pre zúčastnené strany priestor  na vysvetlenie samotného sporu a jeho priebehu. Mediátor vytvára priaznivé podmienky na neprerušované rozprávanie každého účastníka, pozorné vypočutie popisu problémov a záujmov a pritom dbá na to, aby jedna strana počúvala druhú. 
V niektorých prípadoch už na prvom stretnutí dôjde k vyriešeniu sporu, v iných si mediátor dohodne so stranami ďalšie stretnutie.

4. Definovanie sporu 

Mediátor pomáha stranám prekonať emočné napätie, udržiavať vecnú komunikáciu,  a snaží sa účastníkov mediácie doviesť k tomu, aby vedeli čo najlepšie pomenovať sporné body a dôvody ich vzniku.
Úlohou mediátora je pomôcť účastníkom mediácie zosumarizovať informácie, identifikovať témy mediácie a vytvoriť priestor na ďalšiu komunikáciu.

5. Tvorba možností riešenia konfliktu 

Po nájdení „bodu sváru“ a spoločných tém, povzbudzuje účastníkov v rozprávaní o ich cieľoch, potrebách či obavách, povzbudzuje ich k vysloveniu vlastných očakávaní a riešení. Výsledkom je riešenie prijateľné pre obidvoch účastníkov mediácie.

6. Záver mediácie 

Mediáciu je možné ukončiť Dohodou, čiastočnou dohodou alebo bez dohody. Ideálnym záverom mediácie je rozumná, vyvážená a prakticky vykonateľná dohoda , ktorá odráža možnosti a želanie obidvoch strán a v prípade rodinných sporov zodpovedá aj záujmom a potrebám maloletých detí, ktoré zvyčajne nie sú prítomné na mediácii. 
Mediátor je nápomocný aj pri formulovaní Dohody o mediácii, ktorá je odrazom obojstranne dohodnutého riešenia (konsenzus). Podpisujú ju účastníci mediácie a mediátor.  Aj po skončení mediácie sa môžu strany obrátiť na mediátora a prekonzultovať napĺňanie dohodnutých záverov.

bottom of page