top of page
Mediácia a jej výhody
Law Firm
Čo je mediácia? 

 

Mediácia je v skratke vynikajúca príležitosť ako vyriešiť nedorozumenia, osobné konflikty, problémy a spory v akýchkoľvek oblastiach života. Mediácia je v porovnaní so súdnym sporom kratšia a lacnejšia. Jej najväčšou výhodou je, že sporiace sa strany sami rozhodujú o výsledku riešenia, a vyhnú sa autoritatívnemu rozhodnutiu súdu. Priebeh mediácie je dôverný, na rozdiel od súdneho pojednávania sa odohráva za zatvorenými dverami mediačnej kancelárie. Zo zákona je mediátor viazaný mlčanlivosťou. 

Výhody mediácie: 

 • Je rýchlejšia a lacnejšia ako súdne konanie.

 • Môže byť zahájená okamžite po dohode účastníkov.

 • Je cielená na dosiahnutie dohody.

 • Poskytuje dostatok času na vyjasňovanie a vzájomné počúvanie.

 • Obidve strany sú rovnako rešpektované a dostanú toľko priestoru, koľko potrebujú.

 • Behom mediácie sa uvoľňuje napätie medzi stranami a dochádza k vzájomnému pochopeniu.

 • Mediáciou sa znižuje napätie a vytvára sa účastníkom priestor pre prípadnú budúcu spoluprácu.

 • O spôsobe riešenia daného konfliktu rozhodujú účastníci sporu sami – výsledné riešenie vychádza z ich potrieb a záujmov.

 • Výsledná dohoda je prijateľná pre obe strany a čo je dobrým predpokladom jej dodržiavania.

 • Dôverné informácie zostávajú medzi účastníkmi.

 • Mediátori podporujú strany pri hľadaní riešení, ktoré vyhovuje všetkým stranám.

2. Úvod mediačného stretnutia 

Prvé spoločné stretnutie mediátora so zúčastnenými stranami je venované informáciám o základných princípoch a pravidlách mediačného procesu, vrátane vyjasnenia úloh všetkých zúčastnených strán, dohodnutia zásad komunikácie, vymedzeniu časového limitu a o úlohe mediátora. Mediátor vysvetlí záväzok mlčanlivosti a dôvernosti, ktorý sa vzťahuje na celý proces mediácie.

3. Rekonštrukcia sporu 

Často úvod a rekonštrukcia sporu nadväzujú bezprostredne na seba, počas prvého sedenia u mediátora.
Rekonštrukcia sporu, je pre zúčastnené strany priestor  na vysvetlenie samotného sporu a jeho priebehu. Mediátor vytvára priaznivé podmienky na neprerušované rozprávanie každého účastníka a pozorné vypočutie záujmov a problémov a pritom dbá, aby jedna strana počúvala druhú. 
V niektorých prípadoch už na prvom stretnutí dôjde k vyriešeniu sporu, v iných si mediátor dohodne so stranami ďalšie stretnutie.

4. Definovanie sporu 

Mediátor pomáha stranám prekonať emočné napätie, udržiavať vecnú komunikáciu,  a snaží sa účastníkov mediácie doviesť k tomu, aby vedeli čo najlepšie pomenovať sporné body a dôvody ich vzniku.
Úlohou mediátora je pomôcť účastníkom mediácie zosumarizovať informácie, identifikovať témy mediácie a vytvoriť priestor na ďalšiu komunikáciu.

5. Tvorba možností riešenia konfliktu 

Po nájdení „bodu sváru“ a spoločných tém, povzbudzuje účastníkov v rozprávaní o ich cieľoch, potrebách či obavách, povzbudzuje ich k vysloveniu vlastných očakávaní a riešení. Výsledkom je riešenie prijateľné pre obidvoch účastníkov mediácie.

6. Záver mediácie 

Mediácia sa môže skončiť Dohodou, čiastočnou dohodou alebo bez dohody. Ideálnym záverom mediácie je rozumná, vyvážená a prakticky vykonateľná dohoda , ktorá odráža možnosti a želanie obidvoch strán a v prípade rodinných sporov zodpovedá aj záujmom a potrebám maloletých detí, ktoré zvyčajne nie sú prítomné na mediácii. 
Mediátor je nápomocný aj pri formulovaní Dohody o mediácii, ktorá je odrazom obojstranne dohodnutého riešenia (konsenzus). Podpisujú ju účastníci mediácie a mediátor.  Aj po skončení mediácie sa môžu strany obrátiť na mediátora a prekonzultovať napĺňanie dohodnutých záverov.

bottom of page